ביטוח תלמידים

ביטוח תלמידים, מבטח את תלמידי מדינת ישראל בעת לימודיהם במסגרת חינוך, החל מגיל צעיר ועד סיום לימודיהם.

על עולם הביטוח

בעולם המודרני, רובם המוחלט של הנכסים, הפעולות היום-יומיות והעסקאות שבני אדם מבצעים, מוגנים באמצעות ביטוח. ביטוח דירה, רכב, נסיעות לחו"ל, אשראי, וכמובן ביטוחי בריאות וחיים – הם רק חלק מרשימה ארוכה של ביטוחים שאדם לוקח במהלך חייו. סוג אחד וחשוב ביותר של ביטוח נכנס לתמונה כאשר ילדים נכנסים למסגרת לימודית, והוא ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

חוק חינוך חובה חינם

סעיף 6(ד1) לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 20), תש"נד-1994, וחוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016, מחייבים את רשויות החינוך המקומיות לבטח בביטוח זה את כלל התלמידים שלומדים במוסדות חינוך הנמצאים בתחום שיפוטן, הזכאים לחינוך חינם.

הזכאים לחינוך חינם הינם כל ילד מגיל 3 הלומד בגן ילדים, וילד או נער הלומדים בבתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכוניים במוסדות חינוך מוכרים (החל מכיתה א' ועד כיתה י"ב). באופן חריג, תלמידים שטרם השלימו לימודיהם בהתאם לתוכנית הלימודים יכולים להיות זכאים גם הם לכיסוי של ביטוח תאונות אישיות, וזאת אך ורק באישור שר החינוך.

התלמידים מבוטחים גם בביטוח תאונות אישיות

מלבד הביטוח הרגיל שהורים מבטחים את ילדיהם, כל תלמיד מבוטח בביטוח תאונות אישיות המעניק כיסוי ביטוחי למצב בו נגרם לתלמיד נזק פיזי כלשהו, כתוצאה מאירוע שקרה בשטחי מדינת ישראל, במהלך כל ימות השנה (כלומר, גם במהלך החופש הגדול), בין שהתרחש במסגרת פעילות חינוכית כלשהי מטעם מוסד הלימודים, ובין אם לא (כלומר, גם בסופי שבוע, שעות אחר הצהריים וחופשות).

במידה ואכן אירע נזק גופני לתלמיד, ביטוח התאונות האישיות מעניק זכאות לפיצויים בגין הנזק שנגרם כתוצאה מהאירוע, כאשר גובה הפיצויים ואופיים יינתנו בהתאם להגדרתם בפוליסת הביטוח. הפיצוי לא קשור לשאלת האשם (האם נגרמה באשמת התלמיד או גורם חיצוני אחר) או לשאלה מי אחראי לאירוע הפוגע.

במרבית המקרים, פוליסת הביטוח מורחבת גם לתאונות אישיות ואף תאונות דרכים שהתרחשו שלא בשטחי ישראל, וזאת כאשר השהייה בחו"ל נעשית מטעם המוסד החינוכי אליו משתייך התלמיד, הרשות המקומית או משרד החינוך.

ביטוח התאונות האישיות לתלמידים מכסה מגוון של מקרים בגינם יהיו המבוטחים זכאים לפיצוי כספי. בין היתר, פוליסת הביטוח מפרטת את המקרים הבאים: נכות זמנית, בתנאי שלתלמיד הניזוק תוכח נכות רציפה של 55 ימים לפחות; נכות חלקית וקבועה; נכות מלאה וקבועה; ואף מוות כתוצאה מתאונה.

בנוסף, הכיסוי הביטוחי כולל גם החזר הוצאות רפואיות שלא מכוסות בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994, והחזר הוצאות על חילוץ נפגעים.

יש לציין כי הביטוח לא מכסה פגיעות שנגרמו לתלמיד במסגרת תאונת דרכים, וכן פגיעות שנגרמו כתוצאה מפעולות איבה או תאונות עבודה. בגין שני המקרים האחרונים, יהיה זכאי התלמיד לפיצוי טעם המוסד לביטוח לאומי.

כיסוי ביטוחי להורים במסגרת ביטוח תלמידים

במקרים בהם הורה משתתף, באופן וולונטרי, בפעילות רשמית של מוסד הלימוד שמתקיימת בשטחו או מחוצה לו (לרבות טיול שנתי, סיורים, ועוד) כהורה מלווה או כהורה משגיח בפעילויות חינוך שונות של המוסד (הפעלת הפסקות פעילות, ימי ספורט, ביקור במוזאונים, הצגות, סרטים וסיורים באתרי תרבות, מילוי מקום של אחד מעובדי המוסד החינוכי דוגמת סייעות/סייעים, ועוד), אותו הורה יהיה מכוסה גם הוא בביטוח תאונות אישיות.

הכיסוי יהיה למשך פעילותו הוולונטרית בלבד, ורק בהקשר אליה. כלומר, לו נגרם להורה נזק במהלך התקופה בה הוא מכוסה על ידי הביטוח, אך נזק זה לא נגרם לו כתוצאה מפעילות הקשורה לעבודתו ההתנדבותית למען המוסד החינוכי, הוא לא יהיה זכאי לפיצויים מכוח ביטוח התאונות האישיות.

חברת הביטוח

הגורם המבטח את התלמידים בביטוח תאונות אישיות היא רשות החינוך המקומית בכל עיר/יישוב במדינת ישראל.

הבחירה בחברה המבטחת את התלמידים ברחבי הארץ נבחרת בדרך של מכרז, בהתאם לכללי המשפט המנהלי בישראל. בשנת תש"ף, "איילון חברה לביטוח בע"מ" זכתה במכרז שנערך על ידי החברה למשק וכלכלה של מרכז השלטון המקומי, והיא המבטחת הרשמית של כלל הרשויות המקומיות בנושא זה עד לתאריך 31.8.2022 (סוף שנת הלימודים).

תשלום וחובות חברת הביטוח כלפי הורי התלמידים

התשלום על הביטוח נגבה מהורי התלמידים במסגרת תשלומי הורים. תשלומים אלו נקבעו על ידי שר החינוך, ואושררו בוועדת החינוך בכנסת. במידה והדבר נדרש, חלה על מוסדות החינוך החובה לסייע להורי תלמידים לפנות לחברת הביטוח. התשלום המרבי לגבייה לשנת הלימודים הנוכחית (תשפ"ב) הוא 49 שקלים לתלמיד.

יש לציין כי ביישובים הגובים את דמי הביטוח ישירות מההורים, אין לגבות מהם תשלום נוסף דרך המוסדות החינוכיים.

בנוסף, חלה על חברת הביטוח עצמה החובה למסור להורי התלמידים עותק של פוליסת הביטוח, וכן טופס גילוי נאות שמהווה סיכום ענייני של עיקרי הפוליסה. חובה זו עולה מהנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, שכן מדובר בביטוח קבוצתי.

עותקים של פוליסת הביטוח יועברו לרשות המקומית הרלוונטית, שבאחריותה להעביר להורי התלמידים באמצעות מוסדות החינוך בהם הם לומדים, יועברו בהתאם לכמות התלמידים המבוטחים.

מימוש הזכאות לביטוח

התלמיד יכולים לפנות ישירות לחברת הביטוח ולהגיש כנגדה את תביעת הביטוח ללא תיווך המוסד. על כתב התביעה לכלול שורת מסמכים שהגדיר משרד החינוך, כאשר במידה והתביעה מוגשת על ידי עורך דין, יש לצרף אליה ייפוי כוח חתום.

מוצרי ביטוח נוספים

התוכן באתר נועד לספק מידע ראשוני בלבד בכל הנוגע לתחום הביטוח במדינת ישראל ואינו מהווה המלצה לנקיטת פעולה. למען הסר כל ספק, יובהר כי כל פעולה ו/או הימנעות מפעולה, שתינקט על סמך האמור באתר זה או בהתבסס עליו, היא על אחריות המשתמש הבלעדית בלבד.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן